Kontakty

Predseda slovenskej komisie FO

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.
Email: ivo.cap@fel.uniza.sk
tel.: 041-513 21 15

Podpredsedovia

Ľubomír Mucha
Email: lubomir.mucha@tuke.sk
tel.: 055/602 2834, 0902 257 340
Ľubomír Konrád
Email: lubomir.konrad@gmail.com
tel.: 0904 562 054

Členovia komisie

RNDr. BUBÁK Peter

Gymnázium L. Stöckela, Komenského 22, 085 01 Bardejov, tel: 054/4724 872

RNDr. GRENDEL Milan, CSc.

Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA, tel: 048/4139 822

doc. RNDr. KIREŠ Marián, PhD.

Pf UPJŠ – ÚFV, Park Angelium 9, 041 54, KOŠICE, tel: 055/ 234 6140

RNDr. KLADIVOVÁ Mária

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU, Park Komenského 2, 042 00 KOŠICE, tel.: 055/6022 830

Prof. RNDr. Ing. KLUVANEC Daniel, CSc.

Fakulta prírodných vied UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, tel: 037/6408 612

RNDr. TELEKI Aba, PhD.

Fakulta prírodných vied UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 NITRA, tel: 037/6408 615

RNDr. TULEJA Slavomír, PhD.

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 51 HUMENNÉ, tel: 057/7750 413

Bc. ŠVANČARA Patrik

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel: 0902/805 614 (+420 95155 2705)
Zástupca FKS