Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Banskej Bystici
50. ročník Fyzikálnej olympiády
2. kolo kategórie A
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Peter Sluka 4 Gym. Ľ. Štúra, Zvolen RNDr. Jozef Bily 1 2 4 10 17
Ďalší riešitelia                
2. Tomáš Szaniszlo 4 Gym. J.G.T., Banská Bystrica   1 0 2,5 8,5 12
3. Patrik Žilka 3 Gym. A.H.Š., Veľký Krtíš   7 0 2 0 9
4. Maroš Štěrba 4 Gymnázium v Detve, Detva   1 2 0 0 3
5. Juraj Hámorník 4 Gym. J.G.T., Banská Bystrica   0 2 0 0 2
6. Ľubomíra Drozdová 4 Gym. A.K., Banská Štiavnica   0 0 0 0 0
Andrej Grendár 4 Gymnázium Kremnica   0 0 0 0 0
Zuzana Luptáková 4 Gym. A.K., Banská Štiavnica   0 0 0 0 0
Ján Marcinek 4 Gymnázium Kremnica   0 0 0 0 0
Matej Oravec 4 Gymnázium Kremnica   0 0 0 0 0
Úlohy opravila komisia v zložení:  doc. Ing. J. Klima, CSc., Mgr. M. Hruška, doc. RNDr. R. Baník, PhD., Ing. I. Kmeť, 
RNDr. M. Grendel, CSc., Mgr. B. Tomášik, PhD., Mgr. M. Murin, prof. RNDr. S. Holec, PhD.
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Banskej Bystrici dňa 20. 02. 2008
doc. Ing. Ján Klima, CSc. Mgr. Miroslav Murin
predseda súťažnej poroty  predseda KK FO