Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Trnave
50. ročník Fyzikálnej olympiády
2. kolo kategórie B
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y  Body spolu 
1 2 3 4
Víťazi súťaže                
1. Dubovský Michal 3. Gymnázium J. Hollého, Trnava Čambál František 4 5 6 1 16,0
Ďaľší úspešní riešitelia                
                  0,0
Ďaľší riešitelia                  
2. Kálosi Ábel 7. Gymn. I. Madácha s VJM, Šamorín Egriová Emília 5 1 3 0 9,0
3. Sák Daniel 3. Gymn. Komenského, Hlohovec  Turza Vladimír 1 2 2 0 5,0
4. Molnár Gábor 7. Gymn. I. Madácha s VJM, Šamorín Egriová Emília 1 0 3 0 4,0
5. Babušek Róbert 3. Gymn. Komenského, Hlohovec  Turza Vladimír 0 0 0 0 0,0
Úlohy opravila komisia v zložení:  doc. RNDr. Peter Čerňanský, PhD., PaedDr. Ž. Gerhátová
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Trnave  dňa 23.04.2009
doc. RNDr. Peter Čerňanský, PhD. doc. RNDr. Peter Čerňanský, PhD.
predseda súťažnej poroty  KV FO