Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Žiline
50. ročník Fyzikálnej olympiády
2. kolo kategórie A
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Na FO pripravoval Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. NEMEC Dušan 3. G, Veľká okružná 22, Žilina Konrád Ľubomír 8 10 3 0 21
2. SLÁDEK Filip sep. G A.Bernoláka, Námestovo p. Zanovitová 8 7 1 1 17
3. KIEFEROVÁ Mária okt. G sv.Františka z Assisi, Žilina Konrád Ľubomír 3 4 3 5 15
  MAIXNER Michal okt. G, Varšavská cesta 1, Žilina p.Špániová, p.Horeličanová 7 3 5 0 15
  MELO Matej okt. G sv.Františka z Assisi, Žilina Konrád Ľubomír 4 6 3 2 15
Ďaľší riešitelia                
6. JAGOŠ Ľubomír 3. G, Veľká okružná 22, Žilina   5 1 0 0 6
7. CHUDJAK Martin 3. SPŠ, Martin   3 0 1 0 4
  OKÁL Michal 3. G sv.Františka z Assisi, Žilina   2 2 0 0 4
Úlohy opravila komisia v zložení:  RNDr. Dalibor Blažek, PaedDr. Ľubomír Konrád
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Žiline dňa 12.2.2009
RNDr. Dalibor Blažek PaedDr. Ľubomír Konrád
predseda súťažnej poroty  KV FO