SLOVENSKÝ  VÝBOR  FYZIKÁLNEJ  OLYMPIÁDY

Žilinská univerzita, Moyzesova 20, 010 26 Žilina, tel. 0905 602 476, e-mail: icap@fpv.utc.sk

 

 

 

Správa o priebehu 43. ročníka Fyzikálnej olympiády

v Slovenskej republike

v školskom roku 2001/02

 

Správu pripravili: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., predseda SV FO a predsedovia KV FO

 

 

     Fyzikálna olympiáda (FO) je v zmysle svojho štatútu predmetová olympiáda, vyhlasovaná každoročne Ministerstvom školstva SR a je zameraná na vyhľadávanie a výchovu žiakov základných a stredných škôl talentovaných vo fyzike. FO riadi po stránke odbornej systém odborných komisií od celoštátnej (Slovenský výbor Fyzikálnej olympiády – SV FO) cez krajské (Krajské výbory FO – KV FO) až po okresné (Okresné výbory FO – OV FO). Na školách riadi FO referent menovaný riaditeľom školy. Po stránke materiálno-technickej a organizačnej organizujú FO orgány štátnej správy a z ich poverenia priamo riadené organizácie, Iuventa Bratislava na úrovni celoštátnej, centrá voľného času na úrovni krajov a okresov. Ku kvalite práce s talentovanou mládežou prispieva významnou mierou Jednota slovenských matematikov a fyzikov a celý rad vysokoškolských učiteľov.

     Jadrom fyzikálnej olympiády sú súťaže, ktoré sa uskutočňujú v kategóriách podľa veku žiakov. Kategórie A až D sú určené pre žiakov stredných škôl, kategórie E, F a Archimediáda sú určené pre žiakov základných škôl. Popri súťaži sa organizujú rôzne pomocné akcie zamerané na prípravu žiakov a učiteľov na súťaž.

 

1.    Slovenský výbor fyzikálnej olympiády

 

43. ročník FO riadila slovenská komisia s názvom Slovenský výbor Fyzikálnej olympiády (SV FO) v zložení:

                                      prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. - predseda

                                      RNDr. Ľubomír Mucha - 1. podpredseda

                                      prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc. – 2. podpredseda

                                      Mgr. Ľubomír Konrád - tajomník

                                      Ivan Lukáč - zástupca Iuventy

                                      RNDr. Barnabáš Ipóth – zástupca SŠ

                                      Mgr. Margita Brezinová – zástupca ZŠ

                                      redakčná komisia pre úlohy:

                                      RNDr. Milan Grendel, CSc.

                                      RNDr. Aba Teleki

                                      RNDr. Slavomír Tuleja

                                      doc. RNDr. Stanislav Holec, CSc.

                                      RNDr. Aurélia Chalupková, CSc.

                                      RNDr. Peter Bubák

                                      PaedDr. Stanislav Staňo

 

Predsedovia KV FO:     RNDr. Ľudovít Horňanský, CSc. - Bratislava

                                      doc. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. - Nitra

                                      doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc. - Trnava

                                      RNDr. Dušan Pelech - Trenčín

                                      doc. RNDr. Ján Krajčo, CSc. - Banská Bystrica

                                      doc. Ing. Jozef Kejst, CSc. - Žilina

                                      doc. RNDr. Ľubomír Tóth, CSc. - Košice

                                      doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc. - Prešov

 

SV FO zasadal dvakrát v uvedenom období:

1.    zasadnutie 31.10.2001 v Žiline sa venovalo najmä aktuálnym otázkam 43. ročníka FO ako aj príprave plánu práce nového SV FO a úprave Organizačného poriadku FO.

2.    zasadnutie  21.-24.3.2002 v Piešťanoch sa uskutočnilo spolu s celoštátnym kolom FO kategórie A. Zaoberalo sa prípravou 44. ročníka FO a prípravou na 33. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády.

 

Predsedníctvo SVFO zasadalo dvakrát:

1.    zasadnutie 28.2.2002 v Žiline sa venovalo príprave celoštátneho kola a schváleniu účastníkov CK FO.

2.    zasadnutie 10.5.2002 v Žiline sa venovalo schváleniu súťažného družstva na Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu v Indonézii.

 

Predseda SV FO sa zúčastňoval pravidelných rokovaní Koordinačnej rady súťaží pri MŠ SR, zúčastnil sa prijatia ministrom školstva SR Milanom Vtáčnikom za účelom hľadania vhodných foriem financovania súťaží a podieľal sa na zavedení nového spôsobu financovania prostredníctvom Iuventy. V roku 2001/2002 sa úspešne aplikovalo účelové financovanie súťaží, ktoré umožnilo ich racionálnejšie využitie na prospech výchovy talentovaných žiakov.

       Predseda sa zúčastnil rokovaní ohľadom projektu Newton Network a bol vymenovaný ministrom školstva za člena riadiaceho výboru.

 

2.    Súťaže Fyzikálnej olympiády

 

V školskom roku 2001/02 sa uskutočnili všetky súťaže podľa Organizačného poriadku FO. Súťaže sa konali v kategóriách A (4. ročníky SŠ), B (3. ročníky SŠ), C (2. ročníky SŠ), D (1. ročníky SŠ), E (9. ročníky ZŠ) a Archimediáda (6. a 7. ročníky ZŠ). V 43. ročníku sa uskutočnila pokusne a dobrovoľne súťaž v kategórii F (8. ročník ZŠ), ktorá reagovala na rozšírenie základnej školy na deväťročnú. Na základe dobrej skúsenosti sa odporúča zaradiť kategóriu F do riadnej štruktúry súťaží a do Organizačného poriadku FO.

       Súťaže všetkých kategórií mali školské kolo, okresné kolo sa uskutočnilo v kategóriách E a F, krajské kolo sa uskutočnilo v kategóriách A až E a celoštátne kolo sa uskutočnilo v kategórii A. Družstvo SR zostavené z víťazov celoštátneho kola kategórie A sa zúčastnilo Medzinárodnej fyzikálnej olympiády.

       Školské kolo v kategóriách B, C, D prebiehalo od septembra 2001 do konca marca 2002. Kategória A mala termín ukončenia 1. kola do 8. januára 2002. SV FO zaslal letáky s úlohami na prihlásené SŠ prostredníctvom KV FO spolu s inštruktážnymi riešeniami. Vo väčšine krajov sa uskutočnili k riešeniu úloh FO odborné inštruktáže. V tabuľkách 1 a 2 sú údaje o účasti škôl a žiakov v súťažiach 43. ročníka FO.

       Krajské kolo FO kategórie A sa uskutočnilo 30.1.2002, kategórií B, C a D 17.4.2001. Účasť stredných škôl sa v porovnaní so 42. ročníkom podstatne nezmenila, do súťaže sa v SR zapojilo 105 gymnázií a 18 odborných škôl (tab. 1). Počet súťažiacich v 1. kole FO v kategórii A-D sa postupne zväčšuje, v porovnaní s 42. ročníkom sa zvýšil z počtu 1 435 na 1 524 (tab. 2), úspešnosť však mierne poklesla. V dôsledku nižšej úspešnosti v prvom kole sa znížil počet súťažiacich v druhom kole ale výrazne narástla úspešnosť v druhom kole (tab.3). Aj napriek tomu je úspešnosť v druhom kole pomerne nízka, čo súvisí s tým, že niektoré školy navrhujú na základe školského kola žiakov, z ktorých mnohí nevyriešia ani jednu súťažnú úlohu.

       Keďže je FO zameraná na vyhľadávanie a výchovu talentovaných žiakov, je i naďalej potrebné udržovať tradičnú náročnosť súťaže a orientovať sa viac na kvalitu ako na kvantitu. Vyžaduje si to však prehĺbiť systém pravidelnej prípravy žiakov organizovaním seminárov a sústredení ako aj zabezpečením študijnej literatúry.

       Celoštátne kolo 43. ročníka FO v kategórii A sa uskutočnilo od 21. do 24. marca 2002 v Piešťanoch. Organizačne súťaž zabezpečil KVFO v Trnave v spolupráci s Iuventou. Výsledková listina je v tabuľke 5, vyhodnotenie účasti a úspešnosti podľa krajov je v tab. 7. Vzhľadom na relatívnu náročnosť druhého kola a tým nízky počet účastníkov 3. kola bola úspešnosť riešiteľov uspokojivá (tab. 6). Tri úlohy boli v priemere riešené úspešne (priemerný bodový zisk teoretických úloh 5 bodov a viac, experimentálnej 10 bodov a viac – tab. 5). Úlohy mali vhodnú náročnosť.

       V kategóriách E a F sa do súťaže pravidelne zapája okolo 40 až 50 % škôl. Druhé a tretie kolo súťaže FO v kategórii E sa uskutočnilo podľa plánu 13. 3. 2002 a 24. 4. 2002. Informácie o zapojení škôl sú v tabuľke 7 a zapojenie a úspešnosti žiakov v tabuľke 8. Zapojenie a úspešnosť žiakov voči predchádzajúcemu roku mierne poklesla, pričom pokles zaznamenávame už od 40. ročníka. Vzhľadom na náročnosť nižších kôl sa konštatuje postupne rastúca úspešnosť riešiteľov v treťom kole. Z okresov a krajov prichádzajú ohlasy, že pre zvýšenie záujmu a systematický rozvoj talentovaných žiakov sú potrebné najmä zbierky úloh FO kat. E a sústredenia k súťaži, pretože žiaci sú slabo pripravení najmä z matematiky a tiež je málo možností na experiment a prácu v laboratóriách. Výber úloh je potrebné naďalej starostlivo zvažovať, najmä ich nadväznosť na učebné osnovy v 8. a 9. ročníku ZŠ a v 8­ročných gymnáziách.

 

3.  Akcie na podporu FO

V rámci FO a na podporu súťaží sa každoročne uskutočňuje rad akcií organizovaných výbormi FO, organizátormi FO (centrami voľného času) ako aj Jednotou slovenských matematikov a fyzikov.

Z konkrétnych akcií na podporu FO možno uviesť:

a)    Inštruktáže učiteľov k súťažiam FO - jednotlivé KV FO v spolupráci s JSMF.

b)   Krúžky FO na školách – jednotlivé KV FO a OVFO a školy

c)    Jednodňové sústredenia pre žiakov kategórií A-D  - 4 dni, KVFO Banská Bystrica

d)   Sústredenie pre úspešných riešiteľov krajského kola E – KV FO Banská Bystrica

e)    Inštruktáže pre učiteľov základných škôl k úlohám kat. E - 3 akcie, KVFO B. Bystrica

f)     Sústredenie víťazov okresných kôl kategórie E – 5 dní – KV FO Prešov

g)    Jednodňové sústredenia pre riešiteľov 1. kola kat. A - 6 dní, Košice

h)    Sústredenie žiakov kategórií B, C, D – 5 dní – KV FO Prešov, KV FO Košice

i)      Séria jednodňových sústredení pre riešiteľov kat. A až D - 12 dní, Žilina

j)     Disketa so vzorovým riešením úloh 1. kola FO – KV FO Žilina spolu s Metodickým centrom v Banskej Bystrici

k)   Pobočka JSMF v Žiline zabezpečuje dovoz MF časopisov z ČR - 6 titulov

l)      Sústredenie víťazov CK kategórie A k MFO - Žilina, 1 týždeň, organizovali SV FO, Iuventa a pobočka JSMF v Žiline

m)  Príprava reprezentačného družstva na MFO - Košice, 2 týždne, organizovali SV FO, Iuventa a pobočka JSMF v Žiline.

Tvorba súťažných úloh a študijnej literatúry:

Jednou z hlavných úloh SVFO je príprava súťažných úloh. Pre každý ročník je potrebné pripraviť 69 úloh, ktoré majú byť primerane náročné, komplexne orientované, motivujúce a originálne. Súbory úloh pre súťaže sa darí pripravovať iba vďaka obetavosti niekoľkých jednotlivcov. Problém spočíva v tom, že iniciatíva širšej obce učiteľov fyziky je pomerne nízka aj v dôsledku nízkeho finančného ohodnotenia tejto vysoko náročnej tvorivej práce.

 

4.    Záverečné hodnotenie 43. ročníka FO

 

Záverom možno konštatovať, že 43. ročník FO splnil základné úlohy stanovené Organizačným poriadkom. Všetky súťaže prebehli podľa plánu a na požadovanej úrovni, zachováva sa stabilný záujem o súťaž zo strany základných a stredných škôl, ako aj záujem organizátorov najmä z vysokých škôl o zabezpečenie kvalitnej práce s talentovanými žiakmi.

 

Pripomienky k priebehu FO sú

·      k odbornej úrovni súťaže

·      k organizačnému zabezpečeniu vlastnej súťaže

·      k úrovni vzdelávania v ZŠ a SŠ v SR

 

       Pripomienky k odbornej náplni súťaže sú najmä k náročnosti a tematickej vhodnosti úloh vo vzťahu k látke preberanej v škole v príslušnom ročníku. Tieto pripomienky budú prerokované v komisii pre tvorbu úloh.

       Pripomienky k organizácii sa dotýkajú termínov súťaží, financovania a kompetencií pri zabezpečovaní súťaží. Termíny súťaží vo vzťahu k prázdninám, prijímacím skúškam, iným olympiádam a pod. sú vždy kompromisom. V otázke financovania zostáva nevyjasnený vzťah medzi snahou výborov FO na rôznych úrovniach pripravovať akcie na podporu talentovaných žiakov a orgánmi zodpovednými za ich financovanie. Kritizovaný je postoj niektorých centier voľného času k neprimeranému ohodnoteniu organizačnej práce riadiacich pracovníkov FO.

       FO je nielen súťaž na podporu záujmu o fyziku alebo systém starostlivosti o talentovaných žiakov, ale je aj určitou sondou do vzdelávacieho systému SR. V záujme skvalitňovať výchovný systém je vhodné venovať pozornosť i určitým signálom, ktoré FO poskytuje. Z výsledkov súťaží na národnej a najmä na medzinárodnej úrovni vyplýva, že úroveň pripravenosti žiakov stredných škôl postupne klesá. Túto skutočnosť posudzujeme jednak podľa úspešnosti žiakov v národnej olympiáde, ako aj z pripravenosti na štúdium na vysokých školách. Príčinou je zrejme klesajúci dôraz na prírodovedné vzdelávanie na stredných školách (znižovanie počtu vyučovacích hodín prírodovedných predmetov - najmä fyziky), nevhodná náplň osnov, rozsah preberanej látky nezodpovedá počtu vyučovacích hodín, dôraz sa kladie na encyklopedické znalosti a málo času sa venuje precvičovaniu látky a samostatnej práci žiakov, málo času sa venuje experimentu, žiaci nemajú dostatočný prístup k študijným materiálom. Nedostatočná pozornosť sa venuje ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov škôl, ktorí majú často s úlohami olympiády rovnaké problémy ako ich žiaci.

       Nedostatočná pozornosť sa venuje systematickej výchove talentov. Podľa vyjadrenia žiakov sa najlepším, až na výnimky, venuje minimálna pozornosť nad rámec bežnej výučby. Starostlivosť o talentovaných žiakov sa obmedzuje väčšinou na záujmovú iniciatívu vysokoškolských učiteľov, ktorí túto činnosť vykonávajú dobrovoľne a nad rámec svojich povinností, najmä v súvislosti s aktivitami Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a Fyzikálnej olympiády. To však nemôže nahradiť sústavnú a priebežnú prácu s talentami priamo na ich školách. Nezáujem o prácu s talentami spočíva aj v tom, že táto práca nie je primerane ohodnotená zo strany vedení škôl.

       Relatívne dobré výsledky dosiahnuté na medzinárodnej olympiáde nie sú typickým obrazom stavu nášho vzdelávania. Najväčšiu zásluhu majú sami žiaci, ktorí sa venujú fyzike z vlastnej iniciatívy a vysokoškolskí pracovníci, ktorí pre talentovaných žiakov organizujú semináre a intenzívnu prípravu reprezentačného družstva.

       SV FO bude hľadať spôsoby ako rozšíriť priebežnú prípravu riešiteľov, najmä ako zabezpečiť pre tieto aktivity finančné prostriedky. Koncepčné otázky nedostatkov vzdelávacieho systému sú však nad rámec možností FO.

       Na záver ďakujem všetkým obetavým organizátorom, najmä učiteľom základných, stredných a vysokých škôl, ktorí vykonávajú prácu pre FO na úkor svojho voľného času a často za nedostatočné morálne a finančné ocenenie. Olympiády a iné podobné aktivity existujú iba vďaka úzkemu okruhu takýchto obetavých ľudí. Poďakovanie patrí i organizáciám, ktoré sa na úspešnom priebehu ročníka FO podieľali, najmä IUVENTE v Bratislave, ktorá zabezpečila priebeh ročníka po stránke administratívno-finančnej a Jednote slovenských matematikov a fyzikov, ktorá významne prispela po stránke odbornej.

 

V Žiline 25. 10. 2002

                                                                                      prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.

                                                                                           predseda SV FO