SLOVENSKÝ  VÝBOR  FYZIKÁLNEJ  OLYMPIÁDY

Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied

Hurbanova 15, 010 26 Žilina, tel. 0905 602 476, e-mail: ivo.cap@fpv.utc.sk

 

 

 

 

 

 

 

Správa o priebehu

 

44. ročníka Fyzikálnej olympiády v SR

 

v školskom roku 2002/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správu vypracovali :       prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., predseda SV FO

                                      predsedovia KV FO

 

 

 

 

 

 

Ž i l i n a     2003
Správa o priebehu 44. ročníka Fyzikálnej olympiády

v školskom roku 2002/03

 

     Fyzikálna olympiáda (FO) je v zmysle svojho štatútu predmetová olympiáda, vyhlasovaná každoročne Ministerstvom školstva SR a je zameraná na vyhľadávanie a výchovu žiakov základných a stredných škôl talentovaných vo fyzike. FO riadi po stránke odbornej systém odborných komisií od celoštátnej (Slovenský výbor Fyzikálnej olympiády – SV FO) cez krajské (Krajské výbory FO – KV FO) až po okresné (Okresné výbory FO – OV FO). Na školách riadi FO referent menovaný riaditeľom školy. Po stránke materiálno-technickej a organizačnej organizujú FO orgány štátnej správy a z ich poverenia priamo riadené organizácie, Iuventa Bratislava na úrovni celoštátnej, centrá voľného času na úrovni krajov a okresov. Ku kvalite práce s talentovanou mládežou prispieva významnou mierou Jednota slovenských matematikov a fyzikov a celý rad vysokoškolských učiteľov.

     Jadrom fyzikálnej olympiády sú súťaže, ktoré sa uskutočňujú v kategóriách podľa veku žiakov. Kategórie A až D sú určené pre žiakov stredných škôl, kategórie E, F a Archimediáda sú určené pre žiakov základných škôl. Popri súťaži sa organizujú rôzne pomocné akcie zamerané na prípravu žiakov a učiteľov na súťaž.

 

1.    Slovenský výbor fyzikálnej olympiády

 

       44. ročník FO riadila slovenská komisia s názvom Slovenský výbor Fyzikálnej olympiády (SV FO), ktorá pracovala v zložení:

                        prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. - predseda

                        RNDr. Ľubomír Mucha - 1. podpredseda

                        prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc. – 2. podpredseda

                        Mgr. Ľubomír Konrád - tajomník

                        Ivan Lukáč - zástupca Iuventy

                        RNDr. Barnabáš Ipóth – zástupca SŠ

                        Mgr. Margita Brezinová – zástupca ZŠ

                        redakčná komisia pre úlohy:

                        RNDr. Milan Grendel, CSc.

                        RNDr. Aba Teleki

                        RNDr. Slavomír Tuleja

                        doc. RNDr. Stanislav Holec, CSc.

                        RNDr. Aurélia Chalupková, CSc.

                        RNDr. Peter Bubák

                        PaedDr. Stanislav Staňo

 

Predsedovia KV FO (z titulu funkcie aj členovia SV FO) boli:

                        RNDr. Ľudovít Horňanský, CSc. - Bratislava

                        prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. - Nitra

                        doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc. - Trnava

                        RNDr. Dušan Pelech - Trenčín

                        doc. RNDr. Ján Krajčo, CSc. - Banská Bystrica

                        doc. Ing. Jozef Kejst, CSc. - Žilina

                        doc. RNDr. Ľubomír Tóth, CSc. - Košice

                        doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc. - Prešov


SV FO zasadal dvakrát v uvedenom období:

1.    zasadnutie 25.10.2002 v Žiline sa venovalo najmä hodnoteniu 43. ročníka FO, účasti v medzinárodnej súťaži, jesenného celoštátneho sústredenia a aktuálnym otázkam 44. ročníka FO,

2.    zasadnutie  21.-23.3.2003 na Šírave sa uskutočnilo spolu s celoštátnym kolom FO kategórie A. Zaoberalo sa prípravou 45. ročníka FO a prípravou na 34. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády.

 

Predsedníctvo SVFO zasadalo dvakrát:

1.    zasadnutie 28.2.2003 v Žiline sa venovalo príprave celoštátneho kola a schváleniu účastníkov CK FO.

2.    zasadnutie 9.5.2003 v Žiline sa venovalo schváleniu súťažného družstva na Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu v Čínskej republike (Taiwan).

 

Predseda SV FO sa zúčastňoval pravidelných rokovaní Koordinačnej rady súťaží pri MŠ SR, zúčastnil sa prijatia ministrom školstva SR Martinom Froncom za účelom hľadania vhodných foriem financovania súťaží a podieľal sa na vypracovaní novej smernice MŠ SR o predmetových olympiádach ... V rámci rokovania o novele zákona o VŠ presadil zakotvenie starostlivosti mimoriadne talentovaných žiakov ZŠ a SŠ do poslania vysokých škôl, zákon č. 131/2003 § 1 ods. 4.

       Predseda bol poverený vedením pracovnej skupiny komisie CREST pri EC a ministrom školstva bol poverený predsedníctvom riadiaceho výboru projektu Newton Network. Tieto aktivity bezprostredne nadväzujú na starostlivosť o talentov v rámci FO.

 

2.    Súťaže Fyzikálnej olympiády

 

       V školskom roku 2001/02 sa uskutočnili všetky súťaže podľa Organizačného poriadku FO. Súťaže sa konali v kategóriách A (4. ročníky SŠ), B (3. ročníky SŠ), C (2. ročníky SŠ), D (1. ročníky SŠ), E (9. ročníky ZŠ) a Archimediáda (6. a 7. ročníky ZŠ). V 43. ročníku sa uskutočnila pokusne a dobrovoľne súťaž v kategórii F (8. ročník ZŠ), ktorá reagovala na rozšírenie základnej školy na deväťročnú. Na základe dobrej skúsenosti sa odporúča zaradiť kategóriu F do riadnej štruktúry súťaží a do Organizačného poriadku FO.

       Súťaže všetkých kategórií mali školské kolo, okresné kolo sa uskutočnilo v kategóriách E a F, krajské kolo sa uskutočnilo v kategóriách A až E a celoštátne kolo sa uskutočnilo v kategórii A. Družstvo SR zostavené z víťazov celoštátneho kola kategórie A sa zúčastnilo Medzinárodnej fyzikálnej olympiády.

       Školské kolo v kategóriách B, C, D prebiehalo od septembra 2002 do konca marca 2003. Kategória A mala termín ukončenia 1. kola do 8. januára 2003. SV FO zaslal letáky s úlohami na prihlásené SŠ prostredníctvom KV FO spolu s inštruktážnymi riešeniami. Vo väčšine krajov sa uskutočnili k riešeniu úloh FO odborné inštruktáže. V tabuľkách 1 a 2 sú údaje o účasti škôl a žiakov v súťažiach 44. ročníka FO.

       Krajské kolo FO kategórie A sa uskutočnilo 29.1.2002, kategórií B, C a D 16.4.2001. Účasť stredných škôl sa v porovnaní so 43. ročníkom podstatne nezmenila, do súťaže sa v SR zapojilo 97 gymnázií a 19 odborných škôl (tab. 1). Počet súťažiacich v 1. kole FO v kategórii A-D sa znížil v porovnaní s 43. ročníkom (tab. 2), úspešnosť však mierne narástla. V dôsledku vyššej úspešnosti v prvom kole sa mierne zvýšil počet súťažiacich v druhom kole (tab.3). Úspešnosť v druhom kole je pomerne nízka, čo súvisí s tým, že niektoré školy navrhujú na základe školského kola žiakov, z ktorých mnohí nevyriešia v druhom kole ani jednu súťažnú úlohu.

       Keďže je FO zameraná na vyhľadávanie a výchovu talentovaných žiakov, je i naďalej potrebné udržovať tradičnú náročnosť súťaže a orientovať sa viac na kvalitu ako na kvantitu. Vyžaduje si to však prehĺbiť systém pravidelnej prípravy žiakov organizovaním seminárov a sústredení ako aj zabezpečením študijnej literatúry.

       Celoštátne kolo 44. ročníka FO v kategórii A sa uskutočnilo od 21. do 23. marca 2003 v hoteli Šírava pod patronátom Gymnázia P. Horova v Michalovciach. Organizačne súťaž zabezpečil KVFO v Košiciach v spolupráci s Iuventou. Výsledková listina je v tabuľke 5, vyhodnotenie účasti a úspešnosti podľa krajov je v tab. 7. Vzhľadom na relatívnu náročnosť druhého kola a tým nízky počet účastníkov 3. kola bola úspešnosť riešiteľov uspokojivá (tab. 6). Tri úlohy boli v priemere riešené úspešne (priemerný bodový zisk teoretických úloh 5 bodov a viac, experimentálna v priemere na 10 bodov – tab. 5). Úlohy mali vhodnú náročnosť.

       V kategóriách E a F sa do súťaže pravidelne zapája okolo 40 až 50 % škôl. Druhé a tretie kolo súťaže FO v kategórii E sa uskutočnilo podľa plánu 12. 3. 2003 a 24. 4. 2003. Informácie o zapojenosti škôl sú v tabuľke 7 a zapojenosti a úspešnosti žiakov v tabuľke 8. Zapojenosť a úspešnosť žiakov voči predchádzajúcemu roku mierne poklesla, pričom klesajúci trend zaznamenávame už od 40. ročníka. Vzhľadom na náročnosť nižších kôl sa konštatuje postupne rastúca úspešnosť riešiteľov v treťom kole. Z okresov a krajov prichádzajú ohlasy, že pre zvýšenie záujmu a systematický rozvoj talentovaných žiakov sú potrebné najmä zbierky úloh FO kat. E a sústredenia k súťaži, pretože žiaci sú slabo pripravení najmä z matematiky a tiež je málo možností na experiment a prácu v laboratóriách. Výber úloh je potrebné naďalej starostlivo zvažovať, najmä ich nadväznosť na učebné osnovy v 8. a 9. ročníku ZŠ a v 8-ročných gymnáziách.

 

3.  Akcie na podporu FO

       V rámci FO a na podporu súťaží sa každoročne uskutočňuje rad akcií organizovaných výbormi FO, organizátormi FO (centrami voľného času) ako aj Jednotou slovenských matematikov a fyzikov.

Z konkrétnych akcií na podporu FO možno uviesť:

a)    Inštruktáže učiteľov k súťažiam FO - jednotlivé KV FO v spolupráci s JSMF.

b)   Krúžky FO na školách – jednotlivé KV FO a OVFO a školy

c)    Jednodňové sústredenia pre žiakov kategórií A-D  - 4 dni, KVFO Banská Bystrica

d)   Sústredenie pre úspešných riešiteľov krajského kola E – KV FO Banská Bystrica

e)    Inštruktáže pre učiteľov základných škôl k úlohám kat. E - 3 akcie, KVFO B. Bystrica

f)     Korešpondenčný seminár pre žiakov stredných škôl – KV FO Prešov, Košice

g)    Sústredenie víťazov okresných kôl kategórie E – 5 dní – KV FO Prešov

h)    Jednodňové sústredenia pre riešiteľov 1. kola kat. A - 6 dní, Košice

i)      Sústredenie žiakov kategórií B, C, D – 5 dní – KV FO Prešov, KV FO Košice

j)     Séria jednodňových sústredení pre riešiteľov kat. A až D - 12 dní, Žilina

k)   Disketa so vzorovým riešením úloh 1. kola FO – KV FO Žilina spolu s pobočkou JSMF v Žiline

l)      Pobočka JSMF v Žiline zabezpečuje dovoz M-F časopisov z ČR - 6 titulov

m)  Výberové sústredenie víťazov CK kategórie A k MFO - Žilina, 1 týždeň, organizovali SV FO, Iuventa v spolupráci s pobočkou JSMF v Žiline a Fakultou prírodných vied Žilinskej univerzity

n)    Príprava reprezentačného družstva na MFO - Košice, 2 týždne, organizovali SV FO, Iuventa v spolupráci s pobočkou JSMF v Žiline a EF TU v Košiciach.

Tvorba súťažných úloh a študijnej literatúry:

Jednou z hlavných úloh SVFO je príprava súťažných úloh. Pre každý ročník je potrebné pripraviť 69 úloh, ktoré majú byť primerane náročné, komplexne orientované, motivujúce a originálne. Súbory úloh pre súťaže sa darí pripravovať iba vďaka obetavosti niekoľkých jednotlivcov. Problém spočíva v tom, že iniciatíva širšej obce učiteľov fyziky je pomerne nízka aj v dôsledku nízkeho finančného ohodnotenia tejto vysoko náročnej tvorivej práce.

 

 

4.    Medzinárodná fyzikálna olympiáda

 

V dňoch 2. 8. až 11. 8. 2003 sa uskutočnila v Taipei, Taiwan, súťaž 34. ročníka Medzinárodnej fyzikálnej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 238 súťažiacich z 54 krajín. Účasť v tomto ročníku MFO bola významne poznačená predchádzajúcou epidémiou choroby SARS, ktorá zapríčinila i posun termínu olympiády o tri týždne oproti pôvodne plánovanému termínu. Väčšina krajín bola zastúpená družstvom pozostávajúcim z 5 súťažiacich žiakov stredných škôl a dvoch vedúcich. Z dôvodu zmeny termínu na stred prázdninového obdobia bolo viacej družstiev neúplných.

 

Slovenskú republiku reprezentovali:

 

Vedúci družstva:          prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. – vedúci delegácie (Žilinská univerzita)

                                   RNDr. Ľubomír Mucha – pedagogický vedúci (TU Košice)

 

Súťažiaci:                     Peter Rakyta, 3. ročník, Gymnázium H. Selyeho s MVJ, Komárno

                                   Szilvia Bagócsi, 3. ročník, Gymnázium H. Selyeho s MVJ, Komárno

                                   Boris Gažovič, 3. ročník, Gymnázium arm. gen L. Svobodu, Humenné

                                   Vladimír Žák, 3. ročník, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov

                                   Peter Flachbart, 4. ročník, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

 

Súťažné družstvo bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády. V dňoch 22.4. až 26.4. 2002 sa uskutočnilo v Žiline výberové sústredenie, ktorého sa zúčastnili víťazi celoštátneho kola FO, v rámci ktorého sa uskutočnil výber družstva. Druhé sústredenie sa uskutočnilo v dňoch 10.6. až 21.6. 2002 v Košiciach. Prípravného sústredenia sa zúčastnili piati členovia družstva a jeden náhradník. Sústredenia organizačne a odborne zabezpečili prof. Čáp v priestoroch Školy v prírode v Terchovej a RNDr. Mucha v priestoroch TU v Košiciach. Sústredeniam predchádzali ďalšie prípravné podujatia, ktorými boli týždenné jesenné prípravné sústredenie riešiteľov FO kategórie A v Škole v prírode v Terchovej (org. prof. Čáp) a Korešpondenčný seminár pre prípravu na MFO (org. RNDr. Mucha). Finančne prípravné podujatia zabezpečila IUVENTA v Bratislave. Na zabezpečení odbornej náplne korešpondenčnej prípravy a sústredení sa spolupodieľala Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka v Žiline. 

       Na výbere družstva sa v tomto roku prejavila negatívne nízka účasť žiakov v národnej súťaži v kategórii A, čo je dôsledkom najmä prechodu z 8-ročnej ZŠ na 9-ročnú (v tomto roku sa dôsledky prejavili v 4. ročníku stredných škôl). Ako vidno, družstvo pozostávalo prevažne zo žiakov 3. ročníka. Namiesto pôvodne vybraného člena družstva Petra Augustína z gymnázia v Novom Meste n. Váhom nastúpil v dôsledku jeho ochorenia náhradník Peter Flachbart. Jediný skúsený člen družstva bol Peter Rakyta, ktorý sa úspešne zúčastnil už 33. ročníka MFO v roku 2002 v Indonézii.

       Účasť družstva SR na 34. MFO organizačne a finančne zabezpečilo MŠ SR v spolupráci s predsedom SV FO prof. Čápom. Cesta do miesta konania a naspäť sa uskutočnila letecky, pobyt v mieste konania súťaže organizačne a finančne zabezpečoval organizátor, ktorým bola National Taiwan Normal University (NTNU), Taipei. MŠ SR uhradilo účastnícky poplatok za družstvo vo výške 3 500 USD.

       Súťaž sa začala slávnostným otvorením za účasti všetkých 54 zúčastnených krajín dňa 2.8. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil jeho excelencia prezident Čínskej republiky (Taiwan) Chen Shubi-bian, Dr. Jong-Tsun Huang, minister školstva, Dr. Che-Ho Wei, predseda národnej vedeckej rady, Dr. Maw-Fa Chien, prezident NTNU a rad ďalších významných hostí. Týmto zastúpením vážených predstaviteľov štátu, školstva a vedy zdôraznila organizátorská krajina vážnosť podujatia a význam, ktorý prikladá výchove talentovanej mládeže, ku ktorej predmetové olympiády patria. Počas úvodných vystúpení aj návštevou mesta Taipei sa mali možnosť účastníci presvedčiť o úsilí, s ktorým sa rozvíja toto moderné (nedávno ešte zaostalé) mesto. K zaujímavým zážitkom patril aj pohľad na v súčasnosti najvyššiu budovu sveta, ktorá sa nachádza v novobudovanej modernej časti mesta.

       Vlastná súťaž pozostávala z riešenia troch teoretických úloh a jednej úlohy experimentálnej. Teoretické úlohy boli tematicky zamerané na (1) mechaniku – „kyvadlo s protizávažím“, (2) vlnenie v tuhej látke ­ „rezonátor s piezoelektrickým kryštálom“, (3) fyzika elementárnych častíc – „rozpad neutrónu“. Téma experimentálnej úlohy bola (4) vyšetrovanie vlastností optických prvkov s tekutými kryštálmi. Úlohy boli fyzikálne zaujímavé a netradičné, ale vyznačovali sa vysokou odbornou a časovou náročnosťou. Napriek tomu, že svojou náplňou úlohy zodpovedali sylabom súťaže, predstavovali pre členov nášho družstva značný problém, nakoľko sa výrazne vymykali z charakteru úloh riešených v našich stredných školách. Náročnosť súťaže bola dokumentovaná všeobecne nízkou hodnotou bodového zisku (hranica úspešnosti bola iba 16 bodov z celkove 50 bodov možných, najlepší súťažiaci získal 42,3 bodu).

       Úlohou vedúcich družstva bolo preložiť zadanie súťažných úloh do slovenského jazyka podľa anglického originálu, opraviť súťažné úlohy žiakov po skončení riešenia a v záverečných moderáciách obhájiť riešenia žiakov. Opravy súťažných riešení zabezpečili organizátori súťaže, opravy vedúcich družstva slúžili na porovnanie a prípadné korigovanie opráv domácich opravovateľov. Na základe bodového hodnotenia jednotlivých úloh zostavili organizátori poradie súťažiacich a medzinárodný výbor stanovil hranice pre jednotlivé druhy ocenenia. Celkove bolo udelených 20 zlatých medailí, 29 strieborných medailí, 38 bronzových medailí a 66 čestných uznaní.

       Vlastná súťaž bola veľmi kvalitne pripravená, organizátori zabezpečili vhodné podmienky pre prácu študentov i pre hodnotenie výsledkov. Počas súťaže ani po jej skončení nebola vznesená žiadna pripomienka k objektivite súťaže.

 

Výsledky súťaže jednotlivcov:

                                                                                Teória   Experiment    Celkove  Medaila          

1.       Pavel Baratchenko              USA                       25,0          17,3       42,3 boda   zlatá

2.       Yashodhan Konoria            India                       26,6          14,9       41,4 boda   zlatá

3.       Widagdo Setiawan              Indonézia                23,6          16,4       40,0 boda   zlatá

4.       Yen-Ju Chu                        Taiwan                    22,1          16,2       38,3 boda   zlatá

5.       Igor Gotlibovich                  S. R. Nemecko       22,4          15,9       38,3 boda   zlatá

6.       Arman Akbarian Kaljahi      I. R. Irán                 24,3          13,4       37,7 boda   zlatá

7.       Hyungjun Lee                      Južná Kórea            22,5          14,8       37,3 boda   zlatá

8.       Anton Fortunatov                Rusko                     22,8          13,9       36,7 boda   zlatá

9.       Marcin Philipczuk                Poľsko                    23,7          13,0       36,7 boda   zlatá

10.     Young Hyun Kim           Južná Kórea                 21,0          15,4       36,4 boda   zlatá

          ....................................................................

13.     Daniel Robert Gulotta     USA                            28,2          6,5         34,7 boda   zlatá

18.     Thaned Pruttivarasin       Thajsko                       16,6          17,3       33,9 boda   zlatá

 

61.     Peter Rakyta                  Slovenská republika     21,7          5,1         26,8 boda bronzová

 

Ďalší účastníci bez poradia:

          Szilvia Bagócsi               Slovenská republika     7,3            5,0         12,3 boda  

          Boris Gažovič                 Slovenská republika     6,4            5,0         11,4 boda  

          Vladimír Žák                  Slovenská republika     4,3            7,0         11,3 boda

          Peter Flachbart               Slovenská republika     6,2            3,0         9,2   boda

 

Najúspešnejší účastník zo Slovenska Peter Rakyta sa umiestnil s počtom bodov 26,8 na 61. mieste iba o 0,2 boda pod hranicou zisku striebornej medaily (27 boda). Za pozornosť stojí skutočnosť, ziskom bodov 21,7 za riešenie teoretických úloh dosiahol 12. najlepší výkon (čo by zodpovedalo pri podobnom výkone v experimentálnej úlohe zisku zlatej medaily).

 

Neoficiálne poradie krajín určené zo zverejnených výsledkov ocenených súťažiacich (celkový súčet bodov ocenených) – 10 prvých a pre porovnanie ďalšie okolité krajiny

 

1.    USA                     175  boda                           11.  Ukrajina                       129,8 boda

2.    Kórea                   169,3                                  12.  Rumunsko                    129,3

3.    Taiwan                  163,5                                  13.  Kanada                        126,4

4.    Írán                       159,5                                  14.  Thajsko                       125,1

5.    Indonézia              149,6                                  15.  Česká republika        118,9

6.    Rusko                   142,6                                  16. Maďarsko                 116,6

7.    Nemecko              142,1                                         ..........................

8.    Austrália               139                                     39.  Slovenská republika  71,0

9.    India                     137,5

10.  Poľsko                134,7

 

 

Pozn.: Celkový počet bodov pozostáva zo súčtu všetkých piatich členov iba do 20.miesta. Na ďalších miestach už bol ocenený neúplný počet členov družstva. U neocenených sa počet získaných bodov nezverejňuje (pre SR je uvedený celkový súčet piatich členov družstva)

 

Po päť medailí získalo 8 družstiev, z toho po tri zlaté medaily získali družstvá na prvých troch miestach. Slovenská republika zaznamenala oproti predchádzajúcemu roku pokles poradia z 28. približne o desať miest. Pre porovnanie Česká republika si od roku 1993 udržiava stabilnú pozíciu medzi 15. a 20. miestom. Z rovnakého umiestnenia v roku 1993 a po niekoľko ďalších rokov sa družstvo SR postupne dostáva každým rokom hlbšie smerom k druhej polovici poradia.

 

 


Hodnotenie účasti

 

1.      Výsledky družstva SR v 34. ročníku MFO sú najslabšie za 11 rokov samostatnej republiky. Mimoriadne dobrý výkon podal v teoretickej časti súťaže iba Peter Rakyta, nepodarilo sa mu však pokračovať na takej úrovni v časti experimentálnej. Výkony ostatných členov družstva možno hodnotiť ako slabé. Na základe zapojenia stredných škôl a ich žiakov do národnej súťaže, účasti v celoštátnom kole a výsledkov prípravných sústredení sa slabší výkon v tomto roku očakával, aj keď nie na tak nízkej úrovni.

2.      Vo výsledku reprezentácie SR sa prejavilo niekoľko príčin:

·        V tomto roku sa prejavil dopad prechodu na 9-ročnú dochádzku ZŠ. Štvrtý ročník stredných škôl bol mimoriadne slabý. Na zložení družstva vidno, že ho tvorili prevažne študenti tretieho ročníka, ktorí majú menšie skúsenosti.

·        Družstvo netvorili najlepší riešitelia celoštátneho kola, časť z nich dala prednosť reprezentácii v Medzinárodnej matematickej olympiáde v Japonsku.

·        Na výsledku sa čiastočne prejavila aj únava súvisiaca s dlhým letom a časovým posunom o 6 hodín voči SEČ.

·        Súťažné úlohy boli relatívne náročné a netradičné, čo spôsobilo značné problémy najmä našim neúspešným reprezentantom.

·        Podstatnou príčinou neúspechu je však trvalý pokles úrovne výučby fyziky v stredných školách SR, ktorý sa prejavuje trvalo klesajúcou schopnosťou konkurencie v MFO. Výrazný pokles úrovne výučby fyziky sa pozoruje od roku 1998. Zostavenie kvalitného družstva na MFO predstavuje stále väčší problém.

3.      Medzinárodná súťaž slúži ako dobré porovnávacie kritérium pre systémy starostlivosti o talentovaných žiakov v jednotlivých krajinách. V tomto smere je trend výsledkov za uplynulých približne šesť rokov alarmujúci. Otázkou zostáva, či sa s touto skutočnosťou zmierime, alebo či je chceme zmeniť.

·        Z hodnotenia priebehu FO v národnom meradle vidno, že starostlivosť o talentovaných žiakov je vecou iba malého počtu škôl, z ktorých sa pravidelne žiaci zúčastňujú talentových súťaží. Vo väčšine škôl sa talentom pozornosť nevenuje. Súvisí to najmä s tým, že v SR neexistuje v školách systém starostlivosti o talentovaných žiakov.

·        Zo skúseností získaných počas prípravných sústredení je zrejmé, že vedomosti a zručnosti žiakov získané v školách nie sú dostatočné pre dobré umiestnenie v zahraničnej konkurencii. Na stále ešte prijateľných výsledkoch reprezentácie v MFO majú významný podiel prípravné akcie organizované mimo školu zo strany SV FO a JSMF. Tieto jednorazové akcie však nemôžu nahradiť sústavnú a priebežnú prácu so študentmi v ich školách.

·        Najväčšie nedostatky našich študentov sa prejavujú v experimentálnej časti súťaže. Tam, kde ostatné krajiny získavali body do celkového hodnotenia, tam naši študenti celkom zlyhali. Podľa vyjadrenia študentov sa na školách nevenuje pozornosť demonštráciám a fyzikálnym meraniam. Keďže sa s niektorými prístrojmi na súťaži stretli prvýkrát, nemali s ich obsluhou patričné skúsenosti. Vážne nedostatky sa prejavili i vo vyhodnocovaní výsledkov merania formou grafov a určovania presnosti merania. Je zrejmé, že mnohým študentom chýba fyzická predstavivosť. V rámci prípravy na MFO sa síce venovali študenti meraniam 10 dní, ale táto krátkodobá intenzívna príprava nemôže ovplyvniť základnú zručnosť, ktorá sa vytvára dlhodobou prípravou.

·        Z pohľadu organizátorov FO vidíme, že výučba fyziky v základných a stredných školách má stále menšiu účinnosť. Dlhodobo sa konštatuje, že obsahová náročnosť predmetu rastie, zatiaľ čo počet vyučovacích hodín klesá. Výučba sa stáva stále viac abstraktná a povrchná, nie je čas na praktické precvičovanie látky a z výučby sa vytratil experiment. Takto sa predmet stáva pre žiakov príliš náročný a nezaujímavý. V systéme voliteľnosti (či voliteľných predmetov alebo súťaží ako je FO) sa väčšina žiakov orientuje na menej náročné a atraktívnejšie predmety. V tomto smere možno dosiahnuť zlepšenie iba zásadným prehodnotením obsahu a metód výučby predmetu fyzika.

4.      Zo strany MŠ SR – sekcie medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie bola akcia zabezpečená veľmi kvalitne. Všetky doklady a letenky boli pripravené včas a na patričnej úrovni.

5.      Dlhodobé výsledky v medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (podobne ako i v iných súťažiach) sú dobrým porovnávacím indikátorom úrovne vzdelávacieho systému. Pokles úrovne talentov vo fyzike nie je dôsledkom nižších schopností žiakov, je dôsledkom poklesu starostlivosti o ich výchovu. Bolo by preto vhodné, aby sa reálne podporil systém starostlivosti o talenty zo strany ústredných orgánov.

 

 

5.    Záverečné hodnotenie 44. ročníka FO

 

       Záverom možno konštatovať, že 44. ročník FO splnil základné úlohy stanovené Organizačným poriadkom. Všetky súťaže prebehli podľa plánu a na požadovanej úrovni, zachováva sa stabilný záujem o súťaž zo strany základných a stredných škôl, ako aj záujem organizátorov najmä z vysokých škôl o zabezpečenie kvalitnej práce s talentovanými žiakmi.

 

Pripomienky k priebehu FO sú

·      k odbornej úrovni súťaže

·      k organizačnému zabezpečeniu vlastnej súťaže

·      k úrovni vzdelávania v ZŠ a SŠ v SR

 

       Pripomienky k odbornej náplni súťaže sú najmä k náročnosti a tematickej vhodnosti úloh vo vzťahu k látke preberanej v škole v príslušnom ročníku. Tieto pripomienky budú prerokované v komisii pre tvorbu úloh.

       Pripomienky k organizácii sa dotýkajú termínov súťaží, financovania a kompetencií pri zabezpečovaní súťaží. Termíny súťaží vo vzťahu k prázdninám, prijímacím skúškam, iným olympiádam a pod. sú vždy kompromisom. V otázke financovania zostáva nevyjasnený vzťah medzi snahou výborov FO na rôznych úrovniach pripravovať akcie na podporu talentovaných žiakov a orgánmi zodpovednými za ich financovanie. Kritizovaný je postoj niektorých centier voľného času k neprimeranému ohodnoteniu organizačnej práce riadiacich pracovníkov FO.

       FO je nielen súťaž na podporu záujmu o fyziku alebo systém starostlivosti o talentovaných žiakov, ale je aj určitou sondou do vzdelávacieho systému SR. V záujme skvalitňovať výchovný systém je vhodné venovať pozornosť i určitým signálom, ktoré FO poskytuje. Z výsledkov súťaží na národnej a najmä na medzinárodnej úrovni vyplýva, že úroveň pripravenosti žiakov stredných škôl postupne klesá. Túto skutočnosť posudzujeme jednak podľa úspešnosti žiakov v národnej olympiáde, ako aj z pripravenosti na štúdium na vysokých školách. Príčinou je zrejme klesajúci dôraz na prírodovedné vzdelávanie na stredných školách (znižovanie počtu vyučovacích hodín prírodovedných predmetov - najmä fyziky), nevhodná náplň osnov, rozsah preberanej látky nezodpovedá počtu vyučovacích hodín, dôraz sa kladie na encyklopedické znalosti a málo času sa venuje precvičovaniu látky a samostatnej práci žiakov, málo času sa venuje experimentu, žiaci nemajú dostatočný prístup k študijným materiálom. Nedostatočná pozornosť sa venuje ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov škôl, ktorí majú často s úlohami olympiády rovnaké problémy ako ich žiaci.

       Nedostatočná pozornosť sa venuje systematickej výchove talentov. Podľa vyjadrenia žiakov sa najlepším, až na výnimky, venuje minimálna pozornosť nad rámec bežnej výučby. Starostlivosť o talentovaných žiakov sa obmedzuje väčšinou na záujmovú iniciatívu vysokoškolských učiteľov, ktorí túto činnosť vykonávajú dobrovoľne a nad rámec svojich povinností, najmä v súvislosti s aktivitami Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a Fyzikálnej olympiády. To však nemôže nahradiť sústavnú a priebežnú prácu s talentami priamo na ich školách. Nezáujem o prácu s talentami spočíva aj v tom, že táto práca nie je primerane ohodnotená zo strany vedení škôl.

       Relatívne dobré výsledky dosiahnuté na medzinárodnej olympiáde nie sú typickým obrazom stavu nášho vzdelávania. Najväčšiu zásluhu majú sami žiaci, ktorí sa venujú fyzike z vlastnej iniciatívy a vysokoškolskí pracovníci, ktorí pre talentovaných žiakov organizujú semináre a intenzívnu prípravu reprezentačného družstva.

       SV FO bude hľadať spôsoby ako rozšíriť priebežnú prípravu riešiteľov, najmä ako zabezpečiť pre tieto aktivity finančné prostriedky. Koncepčné otázky nedostatkov vzdelávacieho systému sú však nad rámec možností FO.

       Na záver ďakujem všetkým obetavým organizátorom, najmä učiteľom základných, stredných a vysokých škôl, ktorí vykonávajú prácu pre FO na úkor svojho voľného času a často za nedostatočné morálne a finančné ocenenie. Olympiády a iné podobné aktivity existujú iba vďaka úzkemu okruhu takýchto obetavých ľudí.

 

V Žiline 20. 11. 2003

 

                                                                                      prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.

                                                                                           predseda SV FO

 


     Tab. 1. Počet stredných škôl zapojených do 44. ročníka FO v kategóriách A-D

Kraj

Gymnáziá

Spolu

SOŠ

Spolu

Ostatné školy

Spolu

Celkový počet

Spolu

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

Banská Bystrica

5

9

10

11

12

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

5

9

10

14

15

Bratislava

5

4

8

10

10

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

5

4

8

11

11

Košice

2

2

7

9

10

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

2

2

7

12

13

Nitra

9

14

19

20

20

0

0

3

3

3

0

0

0

1

1

9

14

22

24

24

Prešov

6

10

11

9

11

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

6

10

13

9

13

Trenčín

6

8

10

10

12

0

0

1

1

2

0

0

0

1

1

6

8

11

12

15

Trnava

4

5

7

7

7

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

4

5

7

8

8

Žilina

8

12

13

15

15

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

8

12

13

17

17

44. ročník spolu

45

64

85

91

97

0

0

6

14

17

0

0

0

2

2

45

64

91

107

116

43. ročník spolu

59

73

73

107

111

1

1

6

16

16

0

0

0

2

2

60

74

79

125

143

42. ročník spolu

46

76

74

87

109

1

1

8

13

17

0

0

1

11

11

47

77

83

111

137

 

            Tab. 2 Počet žiakov súťažiacich v 1. kole 44. ročníka FO, kategórie A-D

Kraj

Kategória A

Kategória B

Kategória C

Kategória D

Celkom

 

Spolu

Úspešní

Spolu

Úspešní

Spolu

Úspešní

Spolu

Úspešní

Spolu

Úspešní

Banská Bystrica

7

7

44

18

28

28

97

36

176

89

Bratislava

34

25

21

15

45

31

36

24

136

95

Košice

21

19

13

11

39

36

45

44

118

110

Nitra

22

9

67

29

110

44

175

50

374

132

Prešov

11

11

35

35

32

32

20

20

98

98

Trenčín

11

8

16

13

41

35

49

41

117

97

Trnava

25

3

34

12

46

26

38

15

143

56

Žilina

25

14

35

18

39

25

72

40

171

97

44. ročník spolu

156

96

265

151

380

257

532

270

1333

774

43. ročník spolu

181

110

204

82

429

256

710

298

1524

740

42. ročník spolu

183

124

261

174

271

150

699

406

1435

854


            Tab. 3 Počet žiakov súťažiacich v 2. kole 44. ročníka FO, kategórie A-D

 

Kraj

Kategória A

 

Kategória B

 

Kategória C

 

Kategória D

 

Celkom

 

 

Spolu

Úspešní

Spolu

Úspešní

Spolu

Úspešní

Spolu

Úspešní

Spolu

Úspešní

Banská Bystrica

7

0

18

8

25

10

29

9

79

27

 

Bratislava

20

3

12

5

27

9

23

20

87

37

Košice

17

1

10

7

36

12

44

19

107

39

Nitra

9

4

26

15

43

11

43

18

121

48

Prešov

11

3

33

20

32

5

18

7

94

35

Trenčín

8

1

13

8

35

7

41

22

97

38

Trnava

4

2

11

1

24

3

15

3

53

8

Žilina

8

2

12

7

31

13

26

11

77

33

44. ročník spolu

84

16

135

71

253

70

239

109

715

265

43. ročník spolu

108

19

76

21

235

79

262

142

681

261

42. ročník spolu

98

40

156

28

146

40

373

87

774

195

 

 

       Tab. 4 Úspešnosť 2. kola 44. ročníka FO, kategórie A-D (po úlohách percentuálny pomer počtu získaných bodov a počtu možných bodov)

K r a j

Úlohy kategórie A

 

Úlohy kategórie B

 

Úlohy kategórie C

 

Úlohy kategórie D

 

 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Banská Bystrica

11

8

2

11

32

44

47

50

75

2

22

23

78

12

16

22

Bratislava

22

6

40

26

8

33

42

67

4

30

22

52

48

83

22

83

Košice

6

0

6

6

30

50

40

80

39

0

11

36

64

18

11

27

Nitra

44

39

32

16

20

44

35

60

41

2

28

18

67

13

17

27

Prešov

27

18

18

0

18

46

55

76

44

3

16

31

67

17

6

28

Trenčín

25

13

15

33

28

37

62

76

51

4

23

27

61

19

28

36

Trnava

52

8

30

8

9

9

14

15

13

43

22

50

17

73

6

78

Žilina

25

23

45

21

43

58

27

64

57

5

36

18

62

12

23

32

44. ročník - priemer

23

12

24

16

11

23

36

32

14

44

22

52

23

61

17

69

43. ročník - priemer

14

15

20

24

11

23

36

32

14

44

22

52

23

61

17

69

42. ročník - priemer

18

42

43

33

20

10

35

21

38

34

19

5

30

14

8

42


Tab. 5.  Výsledková listina celoštátneho kola FO kategórie A

 

Por.

Priezvisko a meno

Roč.

Gymnázium

Teoretické úlohy

 

Celkove

 

 

 

 

1

2

3

4

EXP

 

 

V í ť a z i

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Rakyta Peter

3

H.S. Komárno, VJM

10

10

8,5

10

15

53,5

2

Koltai Péter

okt

H.S. Komárno, VJM

10

6,5

8

10

16

50,5

3

Závodný Jakub

3

Bratislava, Grösslingova

10

7

9,5

0

13,5

50,0

4

Žák Vladimír

3

Stöckela, Bardejov

10

3

6,5

8

20

47,5

5

Matejička Jozef

okt

sv. Františka, Žilina

4,5

1

9

10

14

38,5

6

Gažovič Boris

3

A.G.L.S. Humenné

10

4

0

10

14

38,0

7

Bagócsi Szilvia

3

H.S. Komárno, VJM

10

0

3

10

12

35,0

8

Nawka Peter

4

P. Horova, Michalovce

7

4

4,5

9

9

33,5

9

Flachbart Peter

okt

sv. Františka, Žilina

7

1,5

7,5

6

11

33,0

10

Augustín Peter

3

M.R.Š. Nové Mesto n.V.

10

4

10

0

7

31,0

 

Ďalší úspešní riešitelia

 

 

 

 

 

 

11

Mánik Tomáš

3

B.S.T. Lučenec

6

4

1

10

8

29

12

Chlebovec Ivan

okt

Poprad, Kukučínova

9

0

2

7

8

26

 

Klaudíny Martin

okt

Žilina, Varšavská

3

2

7,5

6

7,5

26

14

Smrek Ján

sept

Bratislava, Bajkalská

2,5

2

5

4

11

24,5

15

Birkus Róbert

3

Z.Kodálya Galanta

3

3

6

10

2

24

 

Ďalší riešitelia

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Fekete László

3

H.S. Komárno, VJM

3

3,5

3

8

6

23,5

17

Tomori Alexander

3

AGLS Humenné

7

3

2,5

5

5

22,5

18

Veselý Jozef

3

J. H. Bratislava

4,5

1,5

4

7,5

3

20,5

19

Mišuth Tibor

okt

sv. Františka, Žilina

3

0

6,5

3

7

19,5

 

Priemerný bodový zisk úspešných riešiteľov

7,5

3,5

5,9

7,3

11,2

36,0

 

Priemerný bodový zisk celkový

6,8

3,2

5,5

7,0

9,9

32,9

 

 

Podmienka úspešnosti: min. 24 bodov a min. dve úlohy úspešne riešené (zisk min. 50 %)

 

Úlohy:

 

1.       Pohyb v gravitačnom poli Zeme

2.       Kyslík v atmosfére

3.       Energia Slnka

4.       Hrubá šošovka

5.       (experimentálna)  Elektrická čierna skrinka

 


 

  Tab. 6 Úspešnosť súťažiacich 3. kola 44. ročníka, kategória A

Kraj

Počet účastníkov

Počet úspešných

Úspešnosť

 v %

Z toho počet víťazov

Počet úspešných

v 2. kole

B. Bystrica

1

1

100

0

1

Bratislava

3

2

67

1

3

Košice

1

1

100

1

1

Nitra

5

4

80

3

5

Prešov

4

3

75

2

4

Trenčín

1

1

100

1

1

Trnava

0

0

-

0

0

Žilina

4

3

75

2

4

44. ročník

19

15

73,7

10

19

43. ročník

19

14

73,7

10

19

42. ročník

29

16

55,2

10

42

 

                           


Tab. 7 Počet základných škôl a osemročných gymnázií zapojených do 44. roč. FO, kategória E

Kraj

počet ZŠ

1. kolo

2. kolo

3. kolo

 

v kraji

počet ZŠ

%

počet ZŠ

%

počet ZŠ

%

Banská Bystrica

390

76

20

75

19

24

6

Bratislava

135

69

51

62

46

19

11

Košice

194

35

18

31

16

29

15

Nitra

395

110

28

90

23

24

6

Prešov

244

169

69

95

39

25

10

Trenčín

156

90

58

72

46

20

13

Trnava

162

71

44

58

36

13

8

Žilina

235

90

38

75

32

28

12

44. ročník

1911

710

40,1

558

32,4

182

9,6

43. ročník

1732

695

40,1

561

32,4

167

9,6

42. ročník

1 700

775

45,6

631

37,1

211

12,4

 

Tab. 8 Počet žiakov ZŠ - súťažiacich v 1., 2. a 3. kole 44. roč. FO

K r a j

1. kolo

2. kolo

3. kolo

 

Spolu

Úspešní

Spolu

Úspešní

Spolu

Úspešní

Banská Bystrica

402

168

135

34

32

26

Bratislava

171

157

145

21

20

14

Košice

62

45

43

39

37

31

Nitra

310

196

167

84

38

38

Prešov

570

263

219

62

34

31

Trenčín

382

218

195

63

25

22

Trnava

223

150

140

53

21

17

Žilina

425

254

248

163

25

23

44. ročník

2545

1451 (57%)

1292

519 (40%)

232

202 (87%)

43. ročník

2285

1486 (65%)

1359

435 (32%)

213

179 (84%)

42. ročník

2766

1 739 (63%)

1 604

605 (38%)

275

183 (67%)