45. ročník Fyzikálnej olympiády

celoštátne kolo

Gabčíkovo  18. – 21. 3. 2004

 

 

S p r á v a   o   p r i e b e h u   s ú ť a ž e

 

 

Celoštátne kolo 45. ročníka FO sa uskutočnilo v dňoch 18. až 21. marca 2004 v Gabčíkove. Podujatie zabezpečil Krajský výbor FO v Bratislave v spolupráci s Iuventou v účelovom zariadení STU Bratislava v Gabčíkove. Odborne súťaž zabezpečil Slovenský výbor FO v spolupráci s KV FO v Bratislave.

       Súťaž pozostávala z časti experimentálnej (1 experimentálna úloha), ktorá sa uskutočnila v priestoroch FMFI UK v Bratislave a z časti teoretickej (4 teoretické úlohy), ktorá sa uskutočnila v Gabčíkove. Žiacke riešenia opravili odborné komisie, zostavené z členov SV FO a pedagogického dozoru.

       Súťažné úlohy a výsledky riešenia sú uverejnené na internetovej stránke SV FO: http://fpv.utc.sk/fo/.

 

       Súťaže sa zúčastnilo 32 úspešných riešiteľov krajského kola FO, ktoré sa uskutočnilo v jednotlivých krajoch dňa 28.1.2004.

       10 najúspešnejších riešiteľov bolo v zmysle organizačného poriadku vyhlásených za víťazov súťaže. Za úspešných riešiteľov boli vyhlásení súťažiaci, ktorí získali 23 a viac bodov (50% z priemerného bodového zisku prvých troch riešiteľov zaokrúhlených nadol). Podmienku úspešnosti splnili 24 súťažiaci.

 

Tabuľka: Zastúpenie a krajov a jednotlivých škôl

Kraj

Gymnázium

Umiestnenia

Bratislava

Grösslingova

9, 19

 

Novohradská

14, 25, 30

Banská Bystrica

Banská Bystrica, Tajovského

5, 14

 

B.S.Timravy Lučenec

18, 30, 31

Košice

Košice, Poštová

26, 32

 

Košice, Alejová

28

Nitra

Nitra, Párovská

21

 

H. Selyeho Komárno

1, 6, 22, 24

Prešov

sv. Mikuláša, Prešov

2

 

Prešov, Konštantínova

16

 

L. Svobodu, Humenné

4, 11

 

L. Stöckela Bardejov

3

 

T. Vansovej Stará Ľubovňa

17

Trenčín

V. B. Nedožerského Prievidza

7

 

M. R. Štefánika Nové Mesto n. Váhom

7

Trnava

Dunajská Streda

10

 

A. V. s VJM Dunajská Streda

12

 

A. Merici Trnava

29

Žilina

Žilina, Varšavská

13

 

Žilina, Veľká okružná

23, 27

 

Z tabuľky vidno, že príprava žiakov sa uskutočňuje v niekoľkých gymnáziách, ktoré dosahujú tradične veľmi dobré výsledky.

       Na príprave žiakov sa podieľali okrem príslušných škôl najmä Jednota slovenských matematikov a Slovenský výbor FO, ktoré pre žiakov organizovali krajské sústredenia, celoslovenský korešpondenčný seminár a celoštátne sústredenie. Potešiteľná je skutočnosť, že všetci víťazi súťaže sú účastníkmi celoštátneho sústredenia a korešpondenčnej prípravy.

       Víťazi celoštátneho kola sa zúčastnia výberového sústredenia pre Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu, ktoré sa uskutoční 3: - 7. 5. 2004 v Herľanoch (KE) a vybrané reprezentačné družstvo sústredenia 7. – 18. 6. 2004 v Žiline. Medzinárodná fyzikálna olympiáda sa uskutoční 15. – 23. 7. 2004 v Južnej Kórei.

 

V Žiline 24. 3. 2004

 

                                                                            prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.

                                                                                 predseda SV FO